ABONELİK İŞLEMLERİ


• Tapu sahibi için; tapu fotokopisi, Kiracı için; Kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi (E-devletten alınabilir.)
• Kimlik
• Adreste İlk kez doğalgaz kullanılacaksa tesisat numarası
• Üçüncü şahısların başvurması durumunda; noter Onaylı vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi
• Sayaç numarası (binadan herhangi bir dairenin sayaç numarası da alınabilir)

Şirketlerde;
• Yetkili kimlik belgesi
• Mülk sahibi için tapu, kiracılar için kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi
• Tesisat numarası
• İmza Sirküleri
• Vergi Levhası
• Ticaret Sicil Gazetesi
• İmza sirkülerinde bulunan yetkili kişinin kimlik fotokopisi
• Şirket kaşesi
Şahıs şirketlerinde
• Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
• Kimlik
• Vergi levhası

• Yeni tesisat ise proje numarası
• Daha önce gaz kullanılan yere abonelik yapılacaksa, Sözleşme hesap numarası/ sayaç numarası (Sayaç yok ise binada bulunan herhangi bir doğalgaz sayacı seri numarası)
• Potansiyel Vergi Numarası
• Yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ön sayfa fotokopisi
• Yönetim defterinde doğalgaz aboneliği ile ilgili alınan kararın fotokopisi
• Yetkili kişinin kimliği ve şahsen müracaat ya da vekâletname ile vekil kılınan kişi müracaatı
• Yapı ruhsatı fotokopisi

Yeni tesisat ise proje numarası
• Daha önce gaz kullanılan yere abonelik yapılacaksa sözleşme hesap numarası/ sayaç numarası (Sayaç yok ise binada bulunan herhangi bir doğalgaz sayacı seri Numarası)
• Potansiyel vergi numarası
• Yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ön sayfa fotokopisi
• Yönetim defterinde doğalgaz aboneliği ile ilgili alınan kararın fotokopisi
• Yetkili kişinin kimliği ve şahsen müracaat ya da vekâletname ile vekil kılınan kişi müracaatı
• Yapı ruhsatı fotokopisi

• Önce radyatörlerin iç temizliğinin yapılması ve tesisatın temizlenmesi koşuluyla mevcut radyatörleri kullanabilirsiniz.

• Doğalgaz tarifesi 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir.
• Evsel Müşteriler - Doğal Gaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV
• Serbest Müşteriler - Doğal Gaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV unsurlarından oluşmaktadır.
• Doğal gaz ithal edilen bir enerji kaynağı olması sebebiyle enerji politikalarından ve USD kur dalgalanmalarından etkilenmektedir. Buna rağmen ülkemizdeki diğer yakıt türlerine göre daha ekonomik, konforlu ve güvenlidir.

Doğal gaz aboneliği, doğal gazı fiilen ilgili adreste kullanacak gerçek veya tüzel kişi üzerine olmalı ve abonelik sözleşmesi bu doğrultuda yapılmalıdır.

Müşteri, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri faturaya itirazını, tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlar. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraz sonuçlanıncaya kadar itiraza konu olan tüketim miktarının, müşterinin geçmiş yıl aynı dönemdeki tüketim miktarından fazla olması durumunda, bir önceki yılın aynı döneminde tüketilen miktar dikkate alınır. Bu miktar, itiraza konu olan dönemin perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanarak müşteri tarafından son ödeme tarihine kadar ödenir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.
İtirazın dağıtım şirketi tarafından haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel, itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde müşteriye uygulanan gecikme zammı ile birlikte nakit olarak iade edilir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir. İtirazın, dağıtım şirketi tarafından haksız bulunması halinde ise, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı tutarı ile birlikte itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde müşteri tarafından ödenir.

Sayaç okuma işlemleri, belirli periyodik dönemlerde yapılmaktadır. Şirketimiz, ilçe ve mahalle bazında belli tarihlerde sayaç okuma dönemlerini belirlemektedir. Mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini abone bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Şirketimiz, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir.

Adına abonelik sözleşmesi olan abonenin vefat etmesi durumunda sadece bir varis ise varis adına, birden fazla varis var ise bütün varislerin ortak belirleyeceği ve yazılı olarak beyanda bulunacağı varis adına abonelik işlemi yapılır. Veraset belgesi zorunludur.

Çeşitli nedenlerle yıkılan ve yeniden yapılan binanın önceki servis veya bağlantı hattının aynı olması durumunda eski binada bulunan dairenin hak sahibi, yeni binada doğal az kullanımı başvurusu yapabilir. Yeni bağlantı sözleşmesi imzalanarak bağlantı bedeli tahakkuk edilmez. Yeni binanın servis ya da bağlantı hattı değişmiş ise bağlantı bedeli tahakkuk ettirilir.

Doğal gaz abonelik sözleşmesi ile ilgili aboneden farklı bir şahıs işlem yapacaksa vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ile başvurması gerekmektedir.

Abonelik bağlantı başvurusu ve diğer işlemleri tapu sahibi yerine başka bir şahısın yaptırabilmesi için vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ile başvurması zorunludur.

Borcun, güvence bedelinden düşülmesi için aboneliğin tek taraflı fesih olması veya sözleşmenin sonlanarak aboneliğin kapatılması gerekmektedir. Borç ödenmemesi durumunda ilgili abonenin sadece gaz arzını durdurulur.

Doğal gaz arzı durdurulmuş aboneliklerde sayaç üzerinde tüketimin devam etmesi usulsüz kullanım olarak nitelendirilir.

Abonenin doğal gaz tüketimi doğrultusunda oluşan borcunu ödememesi durumunda doğal gaz arzı durdurulur. Bu operasyon nedeniyle abonemize yansıtılan bedel açma – kapama bedelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından her yıl belirlenerek web sitemizde yayınlanır.

444 0 578 numaralı Çağrı Merkezi’nden, Abone İşlem Merkezi veya web sitemizden iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

Doğal gaz tüketim miktarı doğrultusunda oluşan faturanın mevzuatta belirtilen zamanda ödenmemesi durumunda doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan abonelere sayaç açma kapama bedeli oluşur. Bu bedel bağlantı tarifelerine ilişkin alınan Kurul Kararı ile belirlenmektedir. Usulsüz doğal gaz kullanımı yapılması durumunda, sayaç açma - kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır. Açma - kapama bedeli 77,88 TL’dir.

Mühürlü bir tesisattaki mühre müdahale edilerek mührün açılması durumları can ve mal güvenliğini riske attığı için usulsüz kullanım kapsamına girmektedir.

e-Devlet, Abone İşlem Merkezlerimizden, yapılabilmektedir.

Fesih işlemi için ödeme yapmanız gerekmemektedir.

Başvuru alındıktan sonra sözleşme dağıtım şirketi tarafından en geç 3 (üç) gün içinde sona erdirilir.

Bu süreç için başvuru yapacak kişinin dilekçe ve aşağıdaki belgelerle Diyargaz’a başvurulması gerekmektedir. (Başvuran kişinin mülk sahibi olması gerekmektedir.)
• Tapu fotokopisi
• Kimlik
• Abonelik kapama yazısı
• Vekâlet verenin kimlik fotokopisi
• Şirket vekâleti
• İmza sirküsü
• Vergi levhası
• Şirket yetkilisinin vekâleti
  *Tapularda birleştirilmiş parsel uygulaması gerçekleşti ise eski tapusu geçerli olacaktır.
  *Vekaletin olmadığı yerlerde tapu tescil belgesi de geçerlidir.

Güncel fiyatlar www.diyargaz.com.tr internet adresinden görüntülenebilir.


187 DOĞALGAZ ACİL İŞLEMLERİ


Doğal gaz kokusu alınan tüm riskli durumlarda hemen 187 Acil İhbar hattımızı arayıp ihbar bırakınız.
Koku dairenizden geliyorsa dairenizin, bina içerisinden geliyorsa binanızın doğal gaz vanasını kapatınız.
Ortamı havalandırınız.
Elektrik düğmelerine dokunmayınız.
Kıvılcım veya ateş oluşturabilecek herhangi bir eylemde bulunmayınız.

Regülatör basıncı kaynaklı sorun olabilir. “Doğalgaz kokusu aldığınızda yapılması gereken işlemler” talimatlarına uyarak 187 Acil İhbar Hattına ihbar bırakmanız gerekmektedir.

Sokakta gaz kokusu/ kaçağı ya da müstakil binalarda bina dışındaki sayaç/ sayaç çevresinden gelen gaz kokusu/kaçağı ihbarlarını kapsar. Hemen 187 Acil İhbar Hattına ihbar bırakılması gerekmektedir.

Diyargaz Acil 187 ekiplerimiz, dağıtım bölgemizde Merkez, Bismil,Çermik,Ergani,Silvan,Çınar,Hani ve Lice’de hafta sonu, resmi ve dini bayramlar dahil 7/ 24 saat sürekli hizmet veriyor.

Konutta gaz kokusu, binada gaz kokusu, sokakta gaz kokusu, hat hasarı, yangın, patlama, zehirlenme ve gaz yokluğu gibi durumlarda 187 Acil İhbar hattına mutlaka ihbar bırakılmalıdır.

Acil 187 ekiplerimizin verdiği hizmet tamamen ücretsizdir. Fakat doğal gaz iç tesisatınızda herhangi bir kaçak tespit edilmesi durumunda tamir ve tadilatın sizin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir.

Acil 187 hattı alan kodu girilmeden direkt olarak aranmalıdır.

Doğal gaz sayacınızdan ses geldiğini hissederseniz; tüketim olmasına rağmen numaratör hanelerinin ilerlemediğini görürseniz veya sayacınız hızlı dönüyorsa 444 0 578 numaralı Çağrı Merkezimiz, Diyargaz web sitemizden bildirim bırakabilirsiniz.

Size en yakın Abone İşlem Merkezimize giderek talep formu doldurmanız veya dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Sonrasında ilgili birim tarafından gerekli inceleme yapılarak tarafınıza yazılı cevap verilecektir.

Doğal gaz kokusuzdur. Gaz kaçağı yaşanması durumunda anlaşılabilmesi için dağıtım istasyonlarında çürük sarımsak kokusu veren THT ile kokulandırılır. Çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku hissetmeniz durumunda 7 gün 24 saat Acil 187 İhbar Hattı’nı arayabilirsiniz.

187 Doğal Gaz Acil ile 110 İtfaiyeyi arayınız. Daire içerisinde yangın çıktıysa daire girişinde bulunan sayaç vanasını kapatınız. Yangın bina içerisinde ise bina girişinde bulunan Ana Kesme Vanasını kapatınız.

Çalışmayan yakıcı cihazınızın vanasını kontrol edin. Vana açık olmasına rağmen çalışmıyorsa cihazınızın teknik servisine başvurun.