Serbest Tüketici Sözleşmesi Güncel

MH FR 03 Bağlantı Antlaşması

MH.FR.02 Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi


DİYARGAZ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.


Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz.


Sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyorsa;


Abonelik işleminizi, DİYARGAZ Hizmet binasında yaptırabilirsiniz.


Binanızda doğalgaz servis kutu yoksa DİYARGAZ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya DİYARGAZ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.


Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;


DİYARGAZ Hizmet binasından abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.


Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz


ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
  2. Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren kira kontratı / imzalı beyan dilekçesi,
  3. Binanızda daha önceden abonelik yapılmış ise binanıza ait bina kodu,Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
  4. Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri ( %51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
  5. Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
  6. Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,
Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
 1. Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 3. İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 4. Kaşe,
talep edilir.

NOT:Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamı abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

 1. Pasaport beyanı ve fotokopisi,
 2. Tapu fotokopisi,
talep edilir.

BİNANIZDA DOĞALGAZ ABONESİ YOKSA

  1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
  2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı
   Apartmanda;
   1. Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
    • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
    • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı(kat mülkiyet tapuları), belediye ruhsatı(Yapı Kullanım İzin Belgesi(İskan Ruhsatı) v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
   2. Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
   3. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
   4. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”
NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.
  1. Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir vekaletname,
  2. Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
  3. Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir. Konut amaçlı abonelik işlemlerinde; Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 2135 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 1857 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır, Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.


Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www2.epdk.org.tr/reports/pages/report.asp?report=dpdsertifika1 linkinden ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (DİYARGAZ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (DİYARGAZ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)


Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (DİYARGAZ) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 1857 TL+KDV ’dir, ilave her metre için 9 TL eklenir.


Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 2135 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 1857 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,


Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.


SÖZLEŞME İŞLEMLERİ


Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi DİYARGAZ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.


Ayrıca; doğalgaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.


Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı). Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.


DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   1. Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
   2. Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
   3. Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
   4. Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,
Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
   1. Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,
Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
   1. Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
   2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
   3. İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
   4. Kaşe,
   talep edilir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

   1. Pasaport beyanı ve fotokopisi,
   2. Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise

   1. Pasaport beyanı ve fotokopisi,
   2. Kira kontratı fotokopisi,
   3. İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi,
   talep edilir.


Güvence Bedeli Nedir?


Güvence Bedeli; DİYARGAZ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.


Bireysel Sistem Ocak + Kombi güvence bedeli (DV dahil) : 2.233,98 TL

Merkezi Sistem Ocak + Şofben güvence bedeli (DV dahil) : 381,58 TL