DİYARGAZ, faturalandırma işleminde mobil el terminalleri kullanmaktadır. Mobil el terminalleri ile doğalgaz abonelerinin sayaçları sayaç üzerindeki barkod kullanılarak elektronik ortamda okunmakta ve sayaç okuma esnasında aboneye "Fatura" bırakılmaktadır. Fatura hesaplanırken, kullanıcının faturaya esas endeks (son endeks - ilk endeks) değeri baz alınır. Bulunan endeks sayacının gaz çekiş gücüne göre,"Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki Tebliğinde yer alan formülasyona göre her tahakkuk döneminde ayrı ayrı hesaplanan Basınç Düzeltme Katsayısı ile çarpılarak düzeltilmiş hacim bulunur, buradan tüketilen enerji miktarı hesaplanır ve bu miktar ortalama perakende satış fiyatı ile çarpılarak tüketim bedeli bulunur. Tüketim bedeline KDV eklenerek tüketiciye faturası kesilir.

Son Endeks - İlk Endeks = Tüketim

Tüketim x Düzeltme Katsayısı = Gerçek Gaz Tüketim Miktarı

Ortalama Isıl Değer / 860,42 = KWH Katsayısı

Gerçek Gaz Tüketim Miktarı x KWH Katsayısı = KWH Tüketim

KWH Tüketim x Ortalama Birim Fiyat (YTL/KWH) =Tüketim Tutarı

Tüketim Tutarı x %18 KDV=Toplam Fatura Tutarı

K Faktörü

Doğalgaz faturalandırmasında düzeltme katsayısı k faktörü 2 Haziran 2005 tarihinde 25833 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğde yer alan formüle göre hesaplanmaktadır. 

Buna göre;

md = ms x K

                     P         Tr          Zr

            K =  ———  x  ———  x  ——— 

                    Pr         T           Z

             p= Pa + Ps

Açıklama,

            md       : Düzeltilmiş hacim (m3),

            ms        : Sayaçtan ölçülen hacim,

            K         : Düzeltme katsayısı,

            P          : Ölçüm basıncı (bar),

            Pa        : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara), 

            Pr        : Referans şartlardaki basınç(1,01325 bar),

            Ps        : Sayaç ölçüm basıncı (barg),

            T          : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüšünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),

            Tr        : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),

            Z         : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,

            Zr        : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.

            Zr / Z ( sıkıştırılabilirliktir oranı) = 1 olarak alınır.